REGULAMIN

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA/USŁUGODAWCA
„OPOLGRAF” S.A., ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole, NIP 754 24 38 239, REGON 531249352 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 1358 .
ZAMAWIAJĄCY
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty u Przyjmującego Zamówienia.
USŁUGOBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
KLIENT
Zamawiający bądź Usługobiorca.
KONSUMENT
Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej http://www.photocover.pl.
REGULAMIN
Niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę z Zamawiającymi oraz Usługobiorcami umowy dotyczące wykonania określonego produktu oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zarazem wypełniający wobec Zamawiających i Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Przyjmującego Zamówienia/ Usługodawcę.
KONTO
Panel administracyjny na stronie internetowej http://www.photocover.pl, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go danych przechowywanych przez Usługodawcę i umożliwia mu zamawianie produktów.
ZAPŁATA
Zaksięgowanie należnej kwoty na rachunku bankowym podmiotu, który uprawniony jest do otrzymania/pobrania wynagrodzenia.
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA
Dokument zawierający własnoręczny podpis osoby go składającej.
KODEKS CYWILNY
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

1. Strona internetowa http://www.photocover.pl prowadzona jest przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę.

2. Za pośrednictwem strony internetowej http://www.photocover.pl Zamawiających mogą składać zamówienia na wykonanie spersonalizowanej obudowy do określonego modelu telefonu.

3. Zawieranie przez Klientów umów z Przyjmującym Zamówienia/Usługodawcą jest możliwe po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz ich zaakceptowaniu.

4. W celach związanych z zawieranymi umowami Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku. Wersję regulaminu w formacie PDF udostępniamy również tutaj.

5. Korzystanie ze strony internetowej http://www.photocover.pl/, w tym w szczególności zakładanie konta, projektowanie przez Zamawiającego indywidualnej obudowy do telefonu oraz składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: łącze internetowe z minimalną przepustowością 64 kb/s, przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja min.8), Firefox (wersja min. 3), Google Chrome (wersja min. 21), Safari (wersja min. 5). Wszystkie wymienione przeglądarki muszą mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookie. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.

6. Użytkownicy, w tym Klienci, mogą kontaktować się z Przyjmującym Zamówienia/Usługodawcą bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie:

a) siedziba: Opole, ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole;

b b) adresy poczty elektronicznej: zamowienia@photocover.pl;

c) numer telefonu: 512 906 494, 500 240 286, 504 393 244

d) w sprawach związanych bezpośrednio ze złożonym zamówieniem na obudowę do telefonu prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 512 906 494, 500 240 286, 504 393 244 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: zamowienia@photocover.pl

1. Użytkownicy mogą zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta na stronie internetowej http://www.photocover.pl.

2. Podkreślamy, iż świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi są bezpłatne.

3. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Usługobiorców treści bezprawnych.

4. W celu utworzenia konta na stronie internetowej http://www.photocover.pl konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła z którego będzie korzystał Użytkownik-Usługobiorca w celu logowania się do swojego konta.

5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą zamiast imienia i nazwiska w formularzu rejestracyjnym wskazuje firmę pod jaką prowadzi działalność gospodarczą oraz ma możliwość podania swojego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta na stronie internetowej www.photocover.pl następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika, po uprzednim wypełnieniu formularza, na pole z napisem „Załóż konto”, a następnie kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

7. Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym poprzez jego usunięcie. W celu usunięcia konta Usługobiorca powinien wysłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@grafikus.com.pl wiadomość z takim żądaniem.

8. Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w sklepie internetowym.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Usługobiorcy o świadczenie usługi prowadzeniu konta sklepie internetowym, w przypadku niedokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego hasła osobom trzecim oraz przesyłania przez Usługobiorcę treści bezprawnych.

10. Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług telefonicznie pod numerami: 500 240 286, 504 393 244, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej zamowienia@photocover.com.pl, bądź w tradycyjnej formie pisemnej kierowanej na adres Przyjmującego Zamówienia wskazany w § 2 ust. 6 niniejszego regulaminu. W takim wypadku Usługobiorca proszony jest o opisanie zaistniałych nieprawidłowości.

11. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych oraz w przypadku jej zasadności niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Usługodawcy w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią.

1. Użytkownik może składać zamówienia za pomocą utworzonego przez siebie uprzednio konta lub bez jego zakładania poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej http://www.photocover.pl i podanie swoich danych w postaci: imienia i nazwiska/firmy, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dodatkowo Zamawiający będący przedsiębiorcą ma możliwość podania swojego numeru NIP.

2. Podczas składania zamówienia istnienie możliwość podania innych danych w celu dokonania przez Przyjmującego Zamówienia wysyłki.

3. Zamawiający do wykonania projektu spersonalizowanej obudowy do telefonu może skorzystać z elementów udostępnianych przez Przyjmującego Zamówienia lub swoich własnych materiałów graficznych lub zdjęciowych.

4. Zamawiający w celu wykonania spersonalizowanej obudowy do telefonu może przesyłać Przyjmującemu Zamówienia jedynie materiały graficzne i zdjęciowe do których posiada odpowiednie prawa autorskie i ciąży na nim odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.

5. Zamawiający przesyłając dany materiał graficzny lub zdjęciowy oświadcza, iż dany materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.

6. Zamawiający przesyłając zamówienie do Przyjmującego Zamówienia wyraża zgodę na obróbkę przesłanych materiałów i przygotowanie ich do wydruku w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji zamówienia. Przyjmujący Zamówienia nie ma natomiast prawa wykorzystywania tych materiałów w jakimkolwiek innym zakresie.

7. Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami plików graficznych i zdjęciowych użytych przez Zamawiającego przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji oraz użytym profilem barwnym.

8. Przyjmujący Zamówienia nie realizuje zamówień naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady współżycia społecznego.

9. Przyjmujący Zamó wienia obowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu produktów bez wad.

10. Wszystkie ceny produktów na stronie internetowej http://www.photocover.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Na życzenie Zamawiającego Przyjmujący Zamówienia wystawia fakturę VAT dotyczącą złożonego zamówienia, która przesyłana jest razem z wykonanym produktem.

12. Jeżeli Zamawiający wprowadził do formularza zamówienia błędne dane proszony jest o niezwłoczny kontakt z Przyjmującym Zamówienia w miejscu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczne w celu dokonania ich korekty. Przypominamy, iż szczegółowe informacje o danych umożliwiających kontakt z Przyjmującym Zamówienia/Usługodawcą zawarte są w § 2 ust. 6 niniejszego regulaminu.

13. Płatności za produkty w sklepie internetowym przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

14. Zamawiający płatności za zamówione produkty dokonuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem portalu przelewy24.pl. Portal przelewy24.pl prowadzony jest przez DialCom24 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306513, kapitał zakładowy 1.697.000,00 zł, REGON 634509164, NIP: 7811733852.

15. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po dokonaniu zapłaty za wybrany produkt. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć czas od momentu dokonania zapłaty do czasu dokonania wysyłki zamówionych produktów.

1. Wysyłka zamawianych produktów prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem wybranego przez Przyjmującego Zamówienia podmiotu profesjonalnego - Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

3. Czas oczekiwania na wysłaną przesyłkę wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

4. Koszt wysyłki pokrywany jest przez Zamawiającego.

5. Wskazujemy, iż zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) „Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki” W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa oraz przepisu art. 76 ustawy prawo przewozowe, zgodnie z którym „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.” Przyjmujący Zamówienia uprzejmie prosi, w przypadku ubytku bądź uszkodzenia towaru w transporcie, o zachowanie przez Zamawiającego protokołu szkody, gdyż może to znacznie przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

1. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego następuje w postaci tradycyjnej formy pisemnej lub wiadomości e-mail kierowanej na adres: reklamacje@photocover.pl. W przypadku chęci złożenia reklamacji w tradycyjnej formy pisemnej należy przesłać ją na adres siedziby Przyjmującego Zamówienia tj. ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa. Zamawiający, który składa reklamację proszony jest o opisanie wady oraz określenie zgłoszonego żądania.

2. Jednocześnie wskazujemy, że:

a) Jeżeli rzecz zamówiona ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Przyjmującego Zamówienia albo Przyjmujący Zamówienia nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Przyjmującego Zamówienia usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Przyjmującego Zamówienia. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

b) Jeżeli rzecz zamówiona ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Przyjmujący Zamówienia jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. Przyjmujący Zamówienie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest Przedsiębiorca, Przyjmujący Zamówienia może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy zamówionej;

c) Przyjmujący Zamówienia odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy zamówionej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. We wskazanych w zdaniu drugim terminach Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy zamówionej. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady;

d) Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli reklamacja dotyczy produktów które posiadają wadę fizyczną, prosimy dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Przyjmującego Zamówienia tj. ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa.

4. Przyjmujący Zamówienia ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za dzień zgłoszenia reklamacji należy rozumieć dzień w którym reklamacja dotarła do Zamawiającego w taki sposób, iż mógł on zapoznać się z jej treścią. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przyjmujący Zamówienie nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Zaznaczamy, iż zamawiane za pośrednictwem strony internetowej http://www.photocover.pl spersonalizowane obudowy do telefonów są rzeczami produkowanymi według specyfikacji Zamawiającego i służą zaspakajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z czym w zakresie tych umów, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Zamawiającemu - Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy określone we wskazanej ustawie.

Jednocześnie realizując obowiązek określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) dotyczący informowania Konsumentów o prawie odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wskazujemy, iż:

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór tego oświadczenia wskazujemy również w tym miejscu:

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

5. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentem od odstąpieniu od umowy.

6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ofertowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Przyjmujący Zamówienia/Usługodawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Przyjmującego Zamówienia/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów dotyczących wykonywania spersonalizowanych obudów do telefonów.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Osoby które pragną usunąć swoje dane osobowe powinny zgłosić taką prośbę na adres e-mail: bok@grafikus.com.pl.

4. Przyjmujący Zamówienia/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się na podstronie Polityka prywatności.

1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów, a ponadto na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Wskazujemy, iż w ramach pozasądowego sposobu rozpatrywania sporu Konsumentowi przysługuje m.in. prawo wystąpienia do stałych polubownych sadów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, o których mowa w przepisach art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.).

3. Ponadto Spory pomiędzy Przyjmującym Zamówienia a Klientami mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie osoba trzecia będąca mediatorem pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności skorzystania z drogi sądowej. Procedura mediacyjna uregulowana jest w art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 101).

4. Konsumenci bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać m.in. u miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W celu uzyskania danych teleadresowych do Rzecznika najbliższego miejsca zamieszkania Konsumenci mogą skorzystać ze strony internetowej http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

1. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem, a Przyjmującym Zamówienia/Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przyjmującego Zamówienia/Usługobiorcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Zmiana treści Regulaminu będzie następować wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed dniem wejścia ich wżycie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. Ponadto wskazujemy, iż w przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu istnienie możliwość rozwiązania, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

***

Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2015 roku.

Powyższy regulamin został opracowany przez:

Kancelarię Radców Prawnych Moniki Cieślak ul. E. Drużbackiej 7 lok. 3 01-622 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone – kopiowanie, powielanie, używanie poza celami związanymi z zawieranymi na jego podstawie umowami jest zabronione.

Regulamin stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jako taki jest chroniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

@
× 

Kontakt

Opolgraf S.A.
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 8-12
KRS 0000001358
NIP 754-243-823-9

Realizacja zamówień:


tel: 512 906 494
mail: ploter@opolgraf.com.pl